REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Floreali z dnia 31 stycznia 2015 roku

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym FLOREALI (dalej: Sklep).

2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podstawie Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta, w dalszej treści Ustawa
 • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz.U. z 2014 r., poz. 827)
 • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 • Klient- nabywca towaru
 • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem floreali.pl , gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
 • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w sklepie internetowym floreali.pl
 • Złożenie zamówienia – oświadczenie woli konsumenta lub przedsiębiorcy, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

  Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Konsumenta lub przedsiębiorcy, korzystających ze Sklepu Internetowego

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Floreali jest SRK Szkolenia Rekrutacje Konsultacje Maciej Żmijewski dostępny pod adresem: ul.Moniuszki 2a 88 - 400 Żnin, zarejestrowany podatnik VAT, posiadający NIP: 562-153-30-37, REGON:340232158
 2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:
  • pod numerem telefonu  komórkowego 730 874 777 od pon. do piątku w godz. od 10 do 16 lub
  • korzystając z poczty elektronicznej: kontakt@floreali.pl
 3. Przedmiotem działalności sklepu jest internetowa detaliczna sprzedaż produktów realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy konsumentem lub przedsiębiorcą a Sklepem internetowym Floreali zawierana jest w języku polskim.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje. W przypadku konsumenta wszelkie informacje wymagane przez przepisy ustawy o prawach konsumenta zostaną mu dostarczone na adres mailowy wskazany w zamówieniu. .
 6. Do korzystania ze  sklepu Internetowego Floreali  wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, posiadający następujące parametry: system Windows, przeglądarkę internetową (Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej,  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2  Zamówienia

 

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest nowy.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. – przy każdym produkcie podana jest cena netto oraz aktualnie obowiązujący podatek VAT
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Zapłata za towar jest możliwa tylko przelewem na konto Banku, prowadzącego rachunek Sklepu podane przy realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, tylko drogą mailową.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na stronie internetowej www.floreali.pl, wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.
 7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia faktury VAT, wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu. Zawarcie umowy z konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia, po zaakceptowaniu klawisza „płacę”.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego floreali.pl”. Klient będący konsumentem otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy zawierające wymagane przez art. 12 ust. 1 ustawy informacje.

 

             § 3 Koszty i termin dostawy

 

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu ( przykładowo towar zakupiony i opłacony natychmiast po złożeniu zamówienia, będzie wysłany dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie w ciągu następnych  2 dni roboczych).  Przy wyborze opcji płatności "przelew” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Przesyłki kurierskie realizuje Pocztex Poczta Polska, przesyłki paczkomatowe Inpost.
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Cennik dostaw",  koszty dostawy pojawiają się też automatycznie po wrzuceniu pierwszego produktu do koszyka.
 4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

  

§ 4 Formy płatności

 1. Każda transakcja jest rejestrowana - wystawiamy faktury VAT dla przedsiębiorców oraz faktury VAT imienne. Nie wysyłamy towarów za pobraniem. W razie wystawienia niepełnych danych (brak NIP,  niepełna nazwa firmy) dokument sprzedaży jest wystawiony tylko na osobę fizyczną. Wystawiając FV sprawdzamy w rejestrze CEDIG czy płatnik posiada aktywną firmę. 
 2. Płatności należy dokonać przelewem na konto: . SRK- Maciej Żmijewski, ul. Moniuszki 2a 88-400 Żnin    mbank 77 1140 2004 0000 3102 7840 0956

                                                                                

§ 5 Odstąpienie od umowy

 

 Konsument może w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru odstąpić od umowy, bez podawania przyczyn. W tym celu może skorzystać z załączonego wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, a przesłanego wraz z potwierdzeniem umowy na adres wskazany przez konsumenta

 1. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, pocztą elektroniczna lub tradycyjną na jeden z adresów Przedsiębiorcy
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi pocztą elektroniczną (e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, (poza wskazaną w pkt 7) w tym koszt dostarczenia rzeczy nie później niż do 14 dni od otrzymania od niego oświadczenia odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania towaru od Konsumenta lub przesłania potwierdzenia wysłania Towaru do sprzedawcy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu nie później niż 14 dnia, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednich zwrotu rzeczy. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

                                                                                                                                                § 6 Procedura reklamacji

 

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada jedynie w ramach rękojmi za wady rzeczy.
 2. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać naprawy, wymiany Towaru lub obniżenia ceny; a w sytuacji gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy. W tym celu Klient niezwłocznie po stwierdzeniu wady powinien zawiadomić Sprzedawcę wysyłając mu wiadomość na jeden z podanych w § 1 pkt 3 adresów oraz jednoznacznie wskazać, które z uprawnień wybiera.
 3. Jednak w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca może ubezskutecznić to żądanie przez niezwłoczną wymianę lub naprawę rzeczy, w razie gdy nie powoduje to nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
 6. W razie żądania naprawy lub wymiany rzeczy Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Gdy kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca ma także prawo odmówić wymiany czy naprawy rzeczy gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, odstępując od umowy albo żądając wymiany rzeczy na wolną od wad jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. W razie żądania naprawy strony porozumieją się w co do sposobu jego wykonania. .
 8. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. W przypadku przedsiębiorcy jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania rzeczy i w razie stwierdzenie wady niezwłocznego zawiadomienia o nie j Sprzedawcy, w przeciwnym razie traci ona uprawnienia z tytułu rękojmi.
 10. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku lub rzeczy przyszłe Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient nie będący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 11. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 

  

§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)  niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. ( dalej zgodnie z punktem 5 poniżej )
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych Konsumenta przez Sklep odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży a klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 3. Wszystkie podane dane osobowe Konsumenta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Każdy Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.
 4. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu.
 5.      Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługują Państwu: a. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 2. Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6.   Administratorem bazy danych jest SRK Szkolenia Rekrutacje Konsultacje Maciej Żmijewski.